نویسنده = حامد وحدتی نسب
نخستین انسان در ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 9-30

حامد وحدتی نسب؛ سید میلاد هاشمی