معرفی و بررسی ویژگی‌های معماری مدرسۀ تاریخی سپهداری اراک

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی. دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

بررسی سیر تحولات بناهای مختلف دوره اسلامی نشان از آن دارد که تحولات معماری در این بناها به گونه‌ای ادامه دهندۀ سنت‌های دوره‌های پیش از خود هستند. در واقع می‌توان این‌گونه بیان کرد که تأثیر فرهنگ اسلامی در دوره‌های مختلف زمانی از دلایل تداوم سنت‌هاست و در هر دوره سعی شده سنت‌ها و الگوهای دورۀ پیش به فراخور نیاز به‌روز رسانی شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. مدرسۀ سپهداری یکی از بناهای شاخص بافت تاریخی اراک و قدیمی‌ترین مدرسه شهر است و قدمت آن به دوره ‌قاجار بازمی‌گردد. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و انجام مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی معماری این بنای شاخص را مورد بررسی قرار دهد. با بررسی‌های انجام شده در این مقاله این نتیجه حاصل شد که ساختار کالبدی و معماری مدرسۀ سپهداری در ادامۀ شیوۀ ساخت مدارس چهار ایوانی‌ است و از نظر عناصر کالبدی، نقوش هندسی و انواع تکنیک به شیوه مدارس پیشین ساخته شده است. این مدرسه نیز  مانند بسیاری از مدارس دیگر در راستای بازار شهر و شریان اقتصادی - اجتماعی آن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Architectural Features of the Historical School of Sepahdari in Arak

نویسنده [English]

  • Sajjad Abbasi
MA in Conservation and Restoration of Historical Structures and Textures, Art University of Isfahan
چکیده [English]

A study of the changes in different buildings and structures of the Islamic era indicates that the architectural changes in these buildings have, in a way, followed the traditions of previous eras. In fact, it can be said that the influence of Islamic culture in different times is one of the reasons for the continuation of such traditions. Moreover, in each period it has been tried to update and benefit from the models of the previous era based on the needs of society. Sepahdari School is one of the important buildings in the historical texture of Arak and the oldest school in the city dating back to the Qajar period. The present study aims to examine the architecture of this important building based on a descriptive-analytic method and some library and field studies. The conducted analyses demonstrate that the physical and architectural structure of Sepahdari School follows the construction method of four-iwan schools. They also reveal that this school was constructed following the method used in the building of previous schools in terms of its physical elements, geometrical designs, and several other techniques. Similar to many other schools, Sepahdari School is located on the way leading to the Bazar of the city and its economic and social center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sepahdari school
  • historical texture of Arak
  • Qajar schools
  • school architecture