اهداف و چشم انداز

 • چشم‌انداز:

دست‌یابی به جایگاه ممتاز در میان نشریات پژوهشی متمرکز بر ایران‌پژوهی در تبیین ابعاد فرهنگ، تمدن، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و هنر ایران‌زمین از آغاز تاکنون.

 • اهداف:

تعمیق شناخت از تطورات فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و هنر ایران  

تبیین ابعاد گوناگون هویت ملی و دینی ایرانیان

مستند‌نگاری تاریخی ادوار شکوفایی تمدن، فرهنگ،‌ ادبیات و هنر ایران

 

 • محورها و موضوعات:

نشریه «مطالعات ایران‌شناسی» در 7 محور و 40 موضوع فعالیت می‌کند.

محور 1: مطالعه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران، در دوره های: ایران دوره باستان، ایران دوره اسلامی و ایران دوره انقلاب اسلامی

 • تاریخ تحولات فرهنگی حوزه تمدن ایرانی
 • نقاط اوج و سرآمدان سیاست، علم، فرهنگ و هنر ایران
 • تاریخ تحول نهاد خانواده در ایران
 • منبع‌شناسی، وضعیت‌شناسی و نهادشناسی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران (در ایران و جهان)
 • مطالعه انتقادی پژوهش‌های تاریخی و تمدنی در حوزه ایران در دو سده اخیر (داخلی و خارجی)
 • دستاوردهای فرهنگی و تمدنی ادوار تاریخی ایران
 • آثار و احوال مشاهیر فرهنگی، تاریخی و تمدنیِ ایرانِ فرهنگی

محور 2: تحقیق در زمینه پیشرفت فرهنگی، سیاسی و علمی ایران در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • ایران در اندیشه متفکران مسلمان
 • مطالعه تبیینی «راه ایران»
 • دستاوردهای سیاسی، فرهنگی، علمی و دفاعی ایرانِ انقلاب اسلامی
 • تحلیل آثار و احوال پیشروان سیاست، فرهنگ، و علم در ایرانِ انقلاب اسلامی
 • دستاوردها و تأثیرات منطقه‌ای (جهان اسلام) و بین‌المللی انقلاب اسلامی ایران
 • تحلیل آثار مشاهیر ایرانی مؤثر در پیشرفت ایرانِ انقلاب اسلامی
 • فراتحلیل روایت‌های پیشرفت کشور

محور 3: مطالعه جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران، با تأکید بر جغرافیای ایران در زمان کنونی

 • جغرافیای سیاسی و راهبردی ایران
 • مطالعۀ استعدادهای طبیعی و جغرافیایی ایران بر اساس منابع تاریخی و تحقیقات جدید
 • تحلیل آثار و اندیشه‌های مشاهیر ایرانیِ جریان‌ساز در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران

محور 4: هنر ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی

 • دوره‌های شکوفایی هنری ایرانیان
 • تحولات و تطورات هنرهای بومی ایران در دوره معاصر
 • جریان‌شناسی پژوهش‌های معاصر در حوزه هنر ایرانی
 • هنر اقوام ایرانی در ایران و جهان
 • تحلیل آثار هنرمندان ایرانی مؤثر در شکوفایی هنرهای اصیل ایرانی

محور 5: ادبیات ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی

 • جریان‌شناسی پژوهش‌های معاصر در حوزه ادبیات ایران
 • تحولات هنر و ادبیات ایران متاثر از فرهنگ دینی و قرآنی
 • ادبیات اقوام ایرانی در ایران و جهان
 • مطالعه راهبردی تحولات زبانی اقوام ایرانی با تأکید بر وضعیت کنونی
 • تحلیل آرا و اندیشه‌های نویسندگان و شاعران ایرانی مؤثر در شکوفایی ادبیات ایرانِ معاصر

محور 6: مطالعه وضعیت ایران‌شناسی در ایران و جهان معاصر

 • بازشناسی و بازتعریف مفهوم ایران‌شناسی (مبانی و نظریات، مفاهیم، نظام مسائل)
 • مطالعه انتقادی پژوهش‌های ایران‌شناختی در ایرانِ معاصر (رویکردها و روش‌ها)
 • نقد مطالعات شرق‌شناسی در تناظر با مسائل ایران
 • تمدن و فرهنگ ایران نزد دیگران (انیران)
 • مشاهیر ایران‌شناس

محور 7: تحلیل انتقادی مطالعات ایران‌شناختی و تأثیر آن در ساخت هویت ایرانی- اسلامی

 • فراتحلیل مطالعات فرهنگی- اجتماعی درباره ایرانِ معاصر با تأکید بر تحولات هویتی
 • مطالعه انتقادی بازنمود هویت ملی و دینی ایرانیان در نهادِ آموزش (نظام آموزشی - کتب درسی ایران و کشورهای منطقه)
 • تطورات هویت ملی-دینی ایرانیان معاصر
 • آیین‌ها و مناسک باستانی، ملی،‌ دینی و قومی ایران در گستره ایرانِ فرهنگی
 • هویت ملی و دینی ایرانیان
 • هویت ایرانی در فضای جهانی‌شده (با تأکید بر دیدگاه‌های متفکران ایرانی و رهبران انقلاب اسلامی)
 • هویت ایرانی در آثار و محصولات فرهنگی، رسانه‌ای و هنری
 • نسبت‌یابی آیین‌های ایرانیان خارج از کشور با هویت ایرانی (چالش‌ها و فرصت‌ها)