داوران

  • داوران محترم، لطفا مقالات داوری شده را به ایمیل reviews@publons.com ارسال کنید. برای کسب راهنمایی جهت ثبت نام در publons روی لینک کلیک کنید.
  • فرم داوری مقالات در نشریه «مطالعات ایران شناسی» طبق جدول زیر است.

فرم داوری مقاله

ردیف

معیار

ضریب

امتیاز

بسیارخوب:5 خوب:4 متوسط:3 ضعیف:2 بسیار ضعیف:1

جمع حداکثر امتیازها

1

شیوایی عنوان مقاله و ارتباط آن با متن و تناسب آن با اهداف و اولویت‌های موضوعی مجله

1

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

5

2

گویایی چکیده و کلید واژگان (بیان موجز مسئله، هدف یا پرسش، روش، یافته‌ها و نتیجه)

1

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

5

3

نحوه طرح مقدمه (بیان موضوع، مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، پرسش‌ها و فرضیه‌ها. در مقدمه باید تصویری روشن از آنچه در پژوهش انجام گرفته است، بیاید)

2

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

10

4

پیشینه و ادبیات نظری/ مفهومی مرتبط با موضوع (در برخی مقالات ممکن است در مقدمه بیان شود)

2

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

10

5

روش‌مندی تحقیق و نحوۀ کاربست آن در مقاله (در برخی مقالات ممکن است در مقدمه بیان شود)

2

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

10

6

تجزیه‌و‌تحلیل علمی و جامع یافته‌ها

3

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

15

7

نتیجه‌گیری غنی و نوآوری در دستاوردها

2

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

10

8

پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی

1

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

5

9

رعایت قواعد علمی نگارش

2

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

10

10

کیفیت و اعتبار منابع

2

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

10

11

پیوستگی و انسجام اجزای مقاله

2

بسیارخوب خوبمتوسطضعیف بسیار ضعیف

10

12

جمع امتیازها

100