معناشناسی نقوشِ ماه گُل در چادرشب گیلان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت موزه، دانشگاه هنر اصفهان.

چکیده

چادرشب یکی از بافته های بومی گیلان است که در زبان محلی به آن «چاشو » می گویند. این نوشتار تلاش دارد با بررسی نام و تحلیل نشانه های «ماه گُل ها » در چادرشب های منقوش گیلان به تفسیر مفاهیم نهفته در پس این نقش ها بپردازد. چهار نقش مورد پژوهش در این مقاله عبارتند از: ماهِ اُریب، شاخ ماه، ماه مَعجَری و ماه صندوقچه. با توجه به قدمت بافت چادرشب در منطقه، پرسش اصلی این پژوهش آن است که این نشانه ها به چه مفاهیم و باورهایی اشاره می کنند. در همین راستا برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نقوش ماه گُل در چادرشب گیلان نشان از مفاهیمی اغلب زنانه و مرتبط با برکت و فزونی باروری دارد و غالباً برگرفته از مفاهیم اسطوره ای ایران باستان و باورهای مردم منطقه گیلان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiology of Mah Gol in Chador Shabs of Gilan

نویسنده [English]

  • Maede Doosti
MA student of Museum Management, Art University of Isfahan
چکیده [English]

Chador Shab is a local handmade outer garment for woman woven in Gilan and called Chashu in the local language. Through exploring and analyzing the names and patterns of Mah Gol design in colorful Chador Shabs of Gilan, which is one of the main designs of this garment, this paper aims to interpret the concepts behind such patterns. Here, the author has focused on four patterns: Mahe Orib, Shakh Mah, Mah M’ajari, and Mah Sandoghcheh. Given the history of Chador Shab weaving in this region, the main question of this research is which concepts and beliefs these patterns signify. The required data for this study were collected through the library method and were later analyzed qualitatively. The findings indicate that Mah Gol designs and patterns in Gilan’s Chador Shabs are mainly associated with feminine concepts and
related to the gift of fertility and are often rooted in ancient Iranian mythical concepts and beliefs of Gilaki people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gilan’s Chador Shab
  • patterns of Mah Gol
  • symbol of fertility and blessing
  • traditional textile