نقش اقتصادی تجار و تجارت خانه های زرتشتیان در دوره قاجار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموختة دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام. مدرس دانشگاه علمی کاربردی. نویسنده مسئول.

2 دانش آموخته دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام. مدرس دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

دوره قاجار به دلیل وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی از منظر سیاسی و اجتماعی جزو دوره های مهم تاریخ ایران به شمار می رود. در سال های آغازین این حکومت، زرتشتیان از وضعیت معیشتی چندان مناسبی برخوردار نبودند. اما از اواسط عهد ناصری به دلیل ایجاد ارتباط با جامعه پارسیان هند نقش آنان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور پر رنگ تر از پیش گردید که این اتفاق سرانجام منتج به نقش آفرینی آنان در حوادث مربوط به انقلاب مشروطه شد. این نوشتار بر آن است تا با تکیه بر منابع دست اول و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش اقتصادی تجار و تجارت خانه های زرتشتیان در دوره قاجار بپردازد و فعالیت های اجتماعی و سیاسی آنها را در آن زمان واکاوی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تجار و تجارت خانه های زرتشتیان از اواسط دوره قاجار، جایگاه تجاری خود را به تدریج بهبود بخشیدند و به مرور زمان افزون بر تجارت، فعالیت های خود را در زمینه صرافی و زمین داری نیز گسترش دادند. مجموع این عوامل باعث رشد تدریجی جایگاه سیاسی و اجتماعی آنان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Roles of Zoroastrian Tradesmen and Trade Centers in the Qajar Period

نویسندگان [English]

  • Masoud Dadbakhsh 1
  • Tahmineh Raeessadat 2
1 PhD in History of Iran after Islam, Lecturer at University of Applied Science and Technology corresponding author)
2 PhD in History of Iran after Islam, Lecturer at Ferdowsi University of Mash
چکیده [English]

From a political and social point of view, the Qajar period is considered to be one of the important periods in the history of Iran because of the occurrence of the Constitutional Revolution and the development of the National consultative Assembly during this time. In the first years of this government, Zoroastrians did not live in desirable financial conditions; however, from the mid Qajar period, because of establishing a relationship with the Parsis Community of India, their role in the economic and social activities of society became more eye-catching. This incident finally led to their playing a significant role in the events related to the Constitutional Revolution. Relying on first hand sources and following a descriptive-analytic method, this study was conducted to investigate Zoroastrians’ commercial activities and trade centers during the Qajar period and examine their political and social ventures at that time. The findings of this study indicate that Zoroastrian tradesmen and trade centers gradually improved their commercial status from the middle of the Qajar era onwards and, in addition to trade, expanded their activities in relation to money exchange and land ownership over time. The collection of these elements resulted in the gradual growth of their political and social status. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar period
  • Constitutional revolution
  • Iranian Zoroastrians
  • Zoroastrian tradesman
  • Zoroastrian trade centers
  • Indian Parsis