نقش کیاییان در بازسازی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شرقی گیلان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران.

3 دانشیار گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران

چکیده

آل کیا حکومتی محلی و قدرتمند بود که در فاصله سده های هشتم تا دهم هجری قمری، در بخشی از گیلان موسوم به بیه پیش حکمرانی می کردند. آنها توانستند به مدت دو قرن و نیم به طور مستقل از حکومت مرکزی صفویه، حاکمیت خود را حفظ نمایند. در ارتباط با اوضاع اقتصادی آل کیا مطالعه و پژوهش چندانی صورت نگرفته و تنها توصیفات پراکنده ای از آنها در متون تاریخی و سفرنامه سیاحان قابل ردیابی است. هدف و مسئله اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش ابریشم گیلان در اقتصاد تجاری و تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی حکومت محلی آل کیا است. نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و رونق اقتصادی حکومت آل کیا، جغرافیای تاریخی گیلان بوده است. ابریشم نیز به عنوان یک کالای استراتژیک اقتصادی، در زمان آل کیا اهمیت به سزایی داشته و گیلان به دلیل تولید انبوه و مرغوب ابریشم نقش انکارناپذیری در جلب بازارهای اروپایی و تجارت خانه ها داشته است. این پژوهش کوشیده است، ضمن توصیف و تشریح شرایط اجتماعی و تحلیل کیفی مؤلفه های اقتصادی آن دوره به بررسی عوامل مؤثر در رونق و شکوفایی اقتصاد حکومت محلی آل کیا در گیلان و بحران های اقتصادی پس از فروپاشی این حکومت بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Kia’ids in Reconstructing the Economic, Social, and Political Conditions of Eastern Regions of Gilan

نویسندگان [English]

  • Sahar Abdollahi 1
  • Seyyed Rasool Musavi Haji 2
  • Hassan Hashemi Zarjabad 3
1 PhD candidate of Archeology, Faculty of Art and Architecture, University of Mazandaran (corresponding author)
2 Professor at the Archeology, Faculty of Art and Architecture, University of azandaran
3 Associated Professor, Archeology Department, University of Mazandaran
چکیده [English]

The Kia’ids were a powerful dynasty that ruled a part of Gilan known as Biya-pish from 8th to 10th centuries (AH). They continued their rule independently from the Central Safavid government for about two and a half centuries. Very little research has been conducted on the economic status of Kar-Kia or Kia’id period, and there are only some scattered descriptions in this regard in historical texts and travelogues. The main purpose of this study is to study and explain the role of Gilan’s silk in the internal commercial economy and the economic and political changes of the local Kia’id government. The findings of the study indicate that one of the factors affecting the economic growth and prosperity of the Kia’ids was the historical geography of Gilan. As an economic and strategic product, silk was of great importance in the Kia’id period, and Gilan played an undeniable role in attracting European markets and trade centers because of producing massive amounts of high quality silk. While describing and explaining the social conditions of that time and analyzing its economic elements, the present study investigates the factors which were effective in the economic growth of the local Kia’id government in Gilan and the economic crises after the disintegration of this dynasty. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical geography
  • Gilan
  • Kar kia
  • economy
  • silk
  • Russia
  • Shah Abbas I