آوازخوانان و نوازندگان اقوام لر و بختیاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار، دپارتمان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

موسیقی در فرهنگ اقوام ایرانی جایگاه مهمی دارد. به همین دلیل پژوهش های فرهنگ مردم و مردم شناسی توجه ویژه ای به موسیقی شده است. موسیقی بومی- محلی اقوام زاگرس برخاسته از فرهنگ کهن این منطقه و به ویژه مردمان لُر زبان و به طور خاص «بختیاری» است. آوازخوانان و موسیقی شناسان بختیاری و لُر تبار در گستره وسیعی از زاگرس میانی با ساز و دهل و به مدد طبیعت، میراث فرهنگی خویش را تا امروز زنده نگه داشته اند. ادبیات شفاهی ایشان از زندگی، کوچ، کار و اقلیم آنان سرچشمه گرفته و از زبان مردم هنر دوست تکرار می شود. آوازخوانان بختیاری با استفاده از حافظه و دانش غیر نوشتاری خود این مقام ها و ابیات را سینه به سینه انتقال
می دهند. داده های این مقاله با استفاده از روش کتابخان های- میدانی در رابطه با ابزار موسیقایی، ادبیات و اشعار، خوانندگان و انواع ترانه های سور و سوگ، حماسه و تغزل گردآوری، دسته بندی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Singers and Musicians among Lur and Bakhtiari People

نویسنده [English]

  • Hassan Zolfaghari
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Music holds an important place in the cultures of various Iranian ethnic groups. Therefore, studies in the field of folk culture and anthropology pay particular attention to music. The folk music of Zagros people originates in the ancient culture of this region and, especially, in the culture of Lur people, namely, Bakhtiari people. Bakhtiari and Lur singers and musicians have kept their own cultural heritage alive until today with the help of their dohols, other musical instruments, and nature in a vast area of Middle Zagros. Their folk literature is rooted in their lifestyle, migrations, jobs, and climate and is continually transferred from one generation to the other by art-loving people. Bakhtiari singers transfer their local maqams (melodies) and couplets by the word of tongue relying on their memory and oral knowledge. The required data for this study were collected, classified, and analyzed using the library and field methods of research in relation to musical instruments, literature and poems, singers, different types of celebration and mourning songs, epic poems, and ghazal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • music
  • singers
  • Lur and Bakhtiari people
  • oral literature
  • Middle Zagros