نقش برنامه های شبکه رادیویی و تلویزیونی جها نبین در استان چهارمحال و بختیاری در تقویت هویت بومی و محلی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

چکیده

در این پژوهش به بررسی نقش برنامه های شبکه رادیویی و تلویزیونی جها نبین در استان چهارمحال و بختیاری در تقویت هویت بومی و محلی پرداخته شده است. روش مطالعه پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که در آن اطلاعات با استفاده از ابزار پرسش نامه (محقق ساخته) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد ۱۵ سال به بالای شهرستان های نُه گانه استان بود که تعداد آ نها ۶۷۴۱۹۰ نفر است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین و هر یک از نمونه ها با توجّه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای (سیستماتیک) مشخص شدند. از نرم افزار آماری spss23 برای تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده
گردیده است. یافته ها نشان می دهد که با افزایش میزان استفاده از برنامه های شبکه استانی، سطح آشنایی مخاطبان با فرهنگ بومی- محلی و میزان رضایت از عملکرد صدا و سیما در پرداختن به مؤلفه های فرهنگ بومی- محلی افزایش می یابد. همچنین، هر چه رضایت از عملکرد صدا و سیما در پرداختن به هویت بومی- محلی افزایش یابد، میزان گرایش افراد به هویت بومی- محلی نیز افزایش می یابد. پیشنهاد می شود که مدیران و کارشناسان با تهیه برنامه های مناسب و جذاب، زمینه لازم را برای گرایش به فرهنگ بومی- محلی ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Roles of Jahanbin Broadcasting Programs in Chaharmahal and Bakhtiari Province in Strengthening Native and Local Identify

نویسندگان [English]

  • Leila Bayati 1
  • Zahra Ardestani 2
1 MA in sociology and Researcher at Chaharmahal and Bakhtiari Broadcasting (corresponding author),
2 MA in General Psychology
چکیده [English]

In this study, the authors examined the role of the radio and television programs of Jahanbin Broadcasting in Chaharmahal and Bakhtiari Province in consolidating its people’s native and local identify. This survey study was carried out following a descriptive method, and the required data were collected using a researcher-made questionnaire. The 674,190 participants consisted of all the above 15-year-old people living in the nine counties of the province. Using the Cochran Formula, the ideal sample size was determined, and the participants were divided into specific samples based on the systematic cluster sampling method. SPSS 23 Software was used to analyze the related descriptive and inferential statistical data. The findings demonstrated that, with an increase in the use of the programs of this provincial network, the users’ familiarity and satisfaction with their folk culture and specifics features of their native-local identify increased. Moreover, it was found out that an increase in the satisfaction with the networks’ performance in this regard was followed
by an increase in the participants’ interest in their native-local identify. Therefore, the authors recommend the authorities of the Network to encourage the production of appropriately absorbing and captivating programs so that audiences develop a greater interest in their native-local culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • native-local culture
  • Chaharmahal and Bakhtiari Province
  • Broadcasting Company
  • Jahanbin Network