فرایند تبدیل دو آتشکده به مسجد در ایزدخواست و استخر با استناد به شواهد موجود و منابع تاریخی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیارگروه باستان شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در میان شاخه های مختلف معماری، ساخت بناهای مذهبی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با ورود اسلام و تغییرات حکومت و آیین در ایران، کاربرد بناها و نحوه استفاده از آنها تغییر کرد. استان فارس یکی از مناطق مهم ایران است که با ورود اسلام به آن، مسلمانان بر پایه شرع و عقل از آنچه می توانست مفید باشد در این نواحی بهره گرفتند؛ از جمله آنها از ساختمان آتشکده ها برای ایجاد مساجد و محل تجمع مسلمین استفاده می کردند. این نوشتار درصدد است فرایند تبدیل آتشکده های ایزدخواست و استخر به مساجد در سده های نخستین اسلامی در فارس را با تمرکز بر اندام معماری مساجد و شواهد باستان شناسی و قرائن مکتوب، تحلیل و بررسی نماید. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعات میدانی بوده و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی از طریق مشاهده و بررسی و استفاده از نقشه و کروکی می باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که این دو مسجد، حاصل تغییر کاربری آتشکده به مسجد بوده اند؛ منتها از نظر کیفی و ماهوی فضای آتشکده ها براساس اعتقادات توحیدی منقلب و دگرگون شده اند و در واقع با کمترین تغییرات فیزیکی، تغییرات کیفی مهمی در جهت هماهنگی با اعتقادات توحیدی حاصل آمده است. برای مثال آتش و آتشدان از مرکز و کانون فضای داخلی برداشته شده و ضلع قبله با دیوار و نماد قبله پوشانده شده است و برای باطنی تر شدن فضاهای چهار طاق و عدم توجه به خارج، درگاهها و ایوانها و چپ راهروها و حیاط های داخلی و درها و دیوارهای خارجی افزوده شده و جهت اصلی بنا نیز رو به قبله قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process of Turning Two Fire Temples into a Mosque in Izadkhast and Estakhr Based on Existing Historical Evidence and Sources

نویسندگان [English]

  • Hassan Karimian 1
  • Saman Seyedi 2
1 Associate Professor, Archeology Department, University of Tehran
2 MA student of archeology, University of Tehran
چکیده [English]

The construction of religious structures holds a particular place in the various branches of architecture. Upon the rise of Islam in Iran and the resulting changes in the ruling system and rituals, the functions and usage of buildings changed. Fars Province is one of the important regions in Iran which greatly benefitted from the arrival of Islam, and the Muslims living there employed many of the useful recommendations of Shar’ and the intellect in different aspects of their life. For example, they used the structure of fire temples to construct mosques and create a place for the gathering of Muslims. The present paper is intended to examine and analyze the process of changing the fire temples of Izadkhast and Estakhr into mosques during the early Islamic centuries in Fars with an emphasis on the architectural structure of the mosques and based on archeological proofs and documented evidence. This study was conducted following the descriptive analytic and field methods. The required data were collected from library sources and also through field-based observation and investigation and use of maps and croquis. The results of this study indicate that the two mosques were the products of changing the functions of fire temples. Nevertheless, the space of the original structures underwent some qualitative and essential changes based on monotheistic beliefs. In fact, in the light of a minimum of physical alterations, a number of important qualitative changes were made to them in line with Islamic principles and beliefs. For example, the fire and hearth were removed from the center of the inner space of the building, and the Qibla angle was covered with a wall and the symbol of Qibla. Moreover, in order to make the spaces under the square domes more internal and exclude the attention to the outside, portals, porches, left-side corridors, inner yards, doors, and external walls were added to the main buildings,the main axes of whichwere in the direction of Qibla.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire temple
  • Early Islamic centuries
  • Izadkhast Mosque
  • Estakhr Mosque