مفهوم «توسل به امام رضا (ع)» در ادوار مختلف هنری ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار پژوهش هنر دانشگاه شاهد تهران

چکیده

از بخش های مهم مطالعات تطبیقی، مطالعه اقتباس مضامین دینی است. اقتباس، بالاترین میزان وفاداری به اصل داستان است و بسیاری از هنرمندان، اقتباس را بهترین شیوه برای انتخاب سوژه می دانند. هدف نوشتار حاضر، بررسی چگونگی اقتباس از یک مضمون مشترک در دو رسانه متفاوت و در دو دوره مختلف می باشد. آثار هنری بسیاری بر اساس یک مضمون واحد خلق شده اند، اما به دلیل تفاوت رسانه های هنری، در روند اقتباس از آن موضوع، تغییرات زیادی در آنها صورت می پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی تطبیقی و بر مبنای اسناد و مدارک کتابخانه ای به تطبیق عناصر بصری «مفهوم توسل» در دو رسانه مدرن و سنتی نگاره های مربوط به دوره صفویه و مجموعه تلویزیونی متعلق به دوره معاصر می پردازد. بطور کلی دیدگاه خاص هنرمندان در روند اقتباس تأثیرگذار است و هر هنرمند از ویژگی های دراماتیک این مضمون برای شرح ذهنیت های خویش به مخاطب، براساس سبک شخصی خود و نوع نگاهش به رسانه هنری دوران خویش بهره می جوید؛ چنانکه می توان گفت هر یک از هنرمندان در به نمایش درآوردن این باور مذهبی تمامی تلاش خود را بکار بسته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept of “Supplicating to Imam Reza (a)” in Various Artistic Periods in Iran

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Alipoor 1
  • Ahmad Nadalian 2
1 PhD candidate of Comparative-Analytic History of Islamic Art, Shahed University, Tehran
2 Assistant Professor of Art Studies, Shahed University, Tehran
چکیده [English]

The investigation of adapting religious concepts constitutes one of the important types of comparative studies. Adaptation presents the highest level of loyalty to the main text, and many artists find it as the best method for choosing a subject. In this paper, the authors aim to examine the quality of the adaption of the same concept in two different media in two different periods. Several works of art have been created based on a single concept; however, because of the differences among artistic media, it may undergo many changes in the course of adaptation. Following a descriptivecomparative method and based on library documents, this study compares the visual elements of the concept of “supplication” in two modern and traditional media: a recent TV series and Safavid paintings, respectively. Generally speaking, an artist’s particular views affect the process of adaption, and each artist benefits from the dramatic features of a concept in order to express their thoughts to their addressees based on their own personal styles and specific views of the artistic media of their own time. In fact, it can be claimed that all artists have made their best efforts in order to present this religious belief accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Reza (a)
  • supplication
  • adaptation
  • painting
  • film
  • artistic periods
  • Iran