ریتون یکی از مؤلفه های شناخت هنر و مذهب اشکانیان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مربی بنیاد ایران شناسی

2 پژوهشگر بنیاد ایران شناسی

چکیده

شناخت ریتون های اشکانی، یکی از عناصر شناخت هنر و مذهب دوره اشکانیان است. بر این اساس، ریتون های اشکانی در دو طبقه بندی کلی قرار می گیرند. دسته نخست، شامل ریتون های شاخی شکل و مزینِ مکشوفه از شهر باستانی نسا (مهرداد کرت)، واقع درحومه عشق آباد امروزی و دسته دیگر، ریتون های مکشوفه از سایر نقاط قلمرو اشکانی است. محل کشف و نقوش موجود بر روی ریتون های این دوره، حکایت گر تنوع سبک هنری، تسامح مذهبی، تأثیر هنر یونانی و در نهایت ایجاد سبکی بومی در هنر اشکانی است. بنابرین با توجه به محدودیت های باستان شناختی دوره اشکانی، ریتون های این دوره را می توان، مؤلفه مهمی برای شناخت هنر و مذهب دوره اشکانی دانست. مطالعه بر روی نمونه های مکشوفه از ریتون های اشکانی در منابع، آثار مکتوب و مصور مربوط به یافته های این دوره و ارائه نتایج، به شیوه توصیفی - تحلیلی محقق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhyton as One of the Factors Underlying the Knowledge of Parthian Art and Religion

نویسندگان [English]

  • Hamid Afshar 1
  • Neda Sahrapeyma 2
1 Lecturer at the Iranology Foundation
2 Researcher at the Iranology Foundation
چکیده [English]

The knowledge of Parthian rhytons is one of the elements necessary for gaining a thorough knowledge of the arts and religion of the Parthian era. Accordingly, they can be divided into two general groups: the first includes horn-shaped and ornamented rhytons discovered in the ancient city of Nisa (Mithradatkirt) in the suburbs of today’s Ishqabad, and the second includes the rhytons found in other Parthian regions. The place of discovering the rhytons of this era and their designs show the stylistic variety and religious laxity of Parthian art. They also indicate the effect of Greek art on the art of this period, which eventually led to the development of a native artistic style at that time. Therefore, given the archeological limitations of the Parthian period, the rhytons of this time can be one of the distinctive factors underlying the knowledge of Parthian art and religion. In this paper, following a descriptive-analytic method, the writers have examined some samples of discovered Parthian rhytons while conducting a thorough study of the data in the pictorial and written sources on the findings related to this era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhyton
  • Art
  • Religion
  • Parthian
  • Nisa