گونه شناسی (تیپولوژی) ضرب المثل های قومی بختیاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد رشته فرش دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز

چکیده

مثل یا ضرب المثل همواره به عنوان یکی از گونه های ادبیات عامه مورد توجه محققان حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و ادبیات بوده است. مردم قوم بختیاری، متأثر از فرهنگ و طبیعت منطقه خود، ضرب المثل های فراوانی را در زندگی روزمره خود به کار می برند که از منظر ادبیات شفاهی حائز اهمیت است. این نوشتار با بررسی قریب به ده هزار متن گردآوری شده شامل ضرب المثل ها در فرهنگ شفاهی و ادبیات عامه مردم بختیاری، الگویی به عنوان «تیپولوژی مثل های قوم بختیاری » ارائه کرده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی این گردآوری و دسته بندی را صورت داده و پس از تحلیل و مطابقت، روشی در گونه شناسی ضرب المثل ها ارائه نموده که در مطالعات اجتماعی بختیاری ها می تواند مورد بهره وری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Bakhtiari Ethnic Proverbs

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghanbari Odivi 1
  • Fatemeh Ghanbari Odivi 2
1 Assistant Professor, Farhangian University
2 MA in Carpet Art, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

As a genre of folk literature, proverbs have always attracted the attention of researchers in the fields of sociology, psychology, and literature. Influenced by the culture and nature of their specific region, Bakhtiari people, use several proverbs in their everyday life, which is of great importance from the viewpoint of oral literature. In this paper, through examining about 10000 texts including the proverbs which are used in the oral culture and folk literature of Bakhtiari people, the author has provided a model called the “Typology of Bakhtiari Ethnic Proverbs”. In line with the purpose of the study, the researcher has employed the library method and field studies in order to collect and classify the proverbs. After analyzing and comparing them, he has presented a method regarding the typology of proverbs which can be used in the social studies of Bakhtiari region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology. proverb. Bakhtiari. folklore