محوطه روباز تبرک، شواهدی احتمالی از دوره قدیم پارینه سنگی در بستر خشکیده رودخانه اترک، دشت قوچان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه هنر اصفهان

3 کارشناس ارشد باستان شناسی، مؤسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

چکیده

بخش شرقی ایران و به ویژه خراسان، یکی از مهمترین نقاط ایران در حیطه باستان شناسی دوره پارینه سنگی است. از دوره قدیم پارینه سنگی مدارک و شواهد اندکی در دست است. نگارندگان در سال 1395 در خلال بازدید کوتاهی که از بستر رودخانه اترک در حاشیه جنوبی سد تبرک داشتند، مجموعه ای کوچک از دست افزارهای سنگی را که شامل ساطور- سنگ مادر، یک رویه، سنگ مادر- خراشنده، خراشنده جانبی و تراشه های ساده شکسته شناسایی نمودند. این پژوهش بر آن است تا در گام نخست با ریخت شناسی دست افزارهای مذکور به گاهنگاری نسبی آنها پرداخته و در نهایت با استفاده از مطالعات مقایسه ای با محوطه های هم عصر در خراسان و آسیای میانه، شواهد احتمالی دوره قدیم پارینه سنگی را در منطقه دشت قوچان بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TabarakOpen Site: Potential Proofs from the Paleolithic Period on the Dry Streambed of Atrek River, Quchan Plain

نویسندگان [English]

  • Ali Sadraei 1
  • Bahram Anani 2
  • Mir Ahmad Zavar Mousavi Niaki 3
1 MA in Archeology, Tarbiat Modares, Tehran
2 PhD in Archeology, Art University of Isfahan
3 MA in Archeology, Marlik Higher Education Institute, Noshahr
چکیده [English]

The eastern part of Iran, particularly Khorasan, is one of the most ambiguous regions of this country in the archeology of the Paleolithic Period. In fact, very few findings regarding the Lower Paleolithic Period are available to researchers. In the course of a short visit of the streambed of Atrek River in the south end of Tabarak Dam in 2016, the authors of this paper identified a small collection of stone hand tools including a chopper core, a unifacial tool, a core-scraper, a side scraper, and some broken flakes. The main purpose of this study was, firstly, to determine the relative chronology of the above-mentioned hand tools through examining their morphology and, secondly, relying on comparative studies of the same-period sites in Khorasan and Middle Asia, explore the potential findings of the Lower Paleolithic Period in Quchan plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan
  • Lower Paleolithic Period
  • streambed of Atrek River
  • Quchan plain
  • stone hand tools