اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین رجبی دوانی

تاریخ اسلام رئیس بنیاد ایران شناسی
دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه امام حسین (ع)

www.iranology.ir/master.aspx
mhrajabidavangmail.com
02188212001

سردبیر

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

civilica.com/p/181801/
raziehyasiniyahoo.com
02188212001

اعضای هیات تحریریه

زهره زرشناس

فرهنگ و زبان های باستانی مدیر گروه ایران شناسی،‌ بنیاد ایران شناسی
استاد بازنشسته،‌ گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ensani.ir/fa/article/author/18439
zohreh.zarshenas1957gmail.com

سیدمهدی موسوی کوهپر

باستان شناسی استاد گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/m_mousavi
m_mousavimodares.ac.ir

ناصر صدقی

تاریخ ایران دوره اسلامی استاد گروه تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

www.magiran.com/author/profile/473053
n_sedghitabrizu.ac.ir

محمد حسین رجبی دوانی

تاریخ اسلام رئیس بنیاد ایران شناسی
دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه امام حسین (ع)

www.iranology.ir/master.aspx
mhrajabidavangmail.com

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

civilica.com/p/181801
raziehyasiniyahoo.com

نسرین فقیه ملک مرزبان

زبان و ادبیات فارسی دانـــشیار گـــروه زبـــان و ادبیـــات فارســـی، دانـــشکده ادبیـــات، دانـــشگاه الزهـــرا

ensani.ir/fa/article/author/84915
nfaghihalzahra.ac.ir

خشایار قاضی زاده

هنر اسلامی دانشیار، گروه هنر اسلامی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=284
ghazizadehshahed.ac.ir

عبدالله بیچرانلو

مطالعات اجتماعی و فرهنگی دانشیار،‌ گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bikaranlou/?lang=fa-ir
bikaranlouut.ac.ir