نگاهی به پاره ای از الگوهای رفتاری و فرهنگی ایرانیان (1)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

این مقاله برخی از الگوهای رفتاری و فرهنگی ایرانیان را از دیدگاه یک پژوهشگر غیر ایرانی مورد بررسی قرار می دهد. در پژوهش حاضر، با استفاده از الگوی هافستد (2001) و تحقیق های پیشین نویسنده روی الگوهای فرهنگی مردم ایران (تعارف و آبرو، کوتلاکی، 1997 ، 2002 ، 2009) که به روشهای پژوهش میدانی و مشاهده آزمودنی ها انجام شده اند، کوتلاکی نشان می دهد که مفهوم آبرو (وجهه اجتماعی) و برخی دیگر از رفتارها که در فرهنگ ایرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، بر اساس محوریت مفاهیمی مانند زندگی جمعی، ارزشهای درون گروهی و سلسله مراتب در جامعه ایران قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at Some Behavioural and Cultural Patterns of Iranians

نویسنده [English]

  • Sofia A Koutlaki
Faculty member, Quran and Hadith University
چکیده [English]

This paper surveys some behavioural and cultural patterns of Iranians from the viewpoint of a non-Iranian researcher. Field research, participant observation library research methods were employed. The data were analysed under Hofstede’s model (2001) on national cultures and Goffman’s conceptualisation of face (DATES) and led to the conclusion that Hofstede’s classifications of aspects of Iranian culture do not correspond exactly with empirical data on the religious - traditional characteristics of Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioural and cultural patterns
  • Iranians
  • Hofstede
  • Goffman
  • Face