دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1395، صفحه 1-164 
نخستین انسان در ایران

صفحه 9-30

حامد وحدتی نسب؛ سید میلاد هاشمی