نگاهی ایران شناختی در مورد امامزاده ها «نمونه موردی: امامزاده حسن کرج

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته ایران شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی بنیاد ایران شناسی.

چکیده

اماکن مذهبی، به ویژه امام زادگان و بقاع متبرکه، همواره یکی از پایدارترین کانون های مذهبی شیعیان بوده است. این اماکن از صدر اسلام تاکنون و در ادوار مختلف با شدت و ضعف مورد توجه محبان این معصوم زادگان بوده اند. امروزه امام زادگان تنها یک زیارتگاه و کانون مذهبی صرف نیستند، بلکه تاریخ، هویت، و محل استقرار آن ها گویای حقایق بسیار است. در واقع، این مکان ها بستر تحولات سیاسی و فرهنگی گوناگونی در دوران معاصر به شمار می آیند. پژوهش حاضر با نگاهی ایران شناختی به بررسی جامعی از امامزاده حسن کرج به عنوان یک نمونه موردی اختصاص دارد. در این راستا، پژوهشگر موقعیت بقعه مذکور، نام و نشان صاحب بقعه، تاریخچه
بقعه، معماری کنونی بقعه و ملحقات آن و همینطور زائران، نذورات، مدفونین، بانیان، سازندگان و متولیان آن را مورد مطالعه قرار داده است.این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی، مصاحبه شفاهی، اسناد و منابع کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Iranological View of Imamzadehs: A Case Study of Imamzadeh Hassan in Karaj

نویسنده [English]

  • Mojtaba Rezaei Sarchoghah
MA in Iranology from Shahid Beheshti Universityand Faculty Member at the Iranology Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Religious sites, particularly imamzadehs (shrine-tombs of the descendants of Imams)
and holy mausoleums, have always been among the most stable religious centers
of Shi’ites. Such places have continually attracted the attention of the lovers of the
offspring of the Infallible Imams (a) in different periods at varying levels of intensity
since the rise of Islam. Presently, imamzadehs are not merely considered to be some
sacred shrines visited by pilgrims and religious centers; rather, their history, identity,
and locations provide plenty of information. In fact, such places function as the cradle
of various political and cultural changes in the contemporary period. This case study
focuses on Imamzadeh Hassan in Karaj. Following an Iranological approach, the researcher has explored the location of this mausoleum, the identity of its owner, its history, the present architecture of this structure and the structures added to it, as well as its pilgrims and the oblations it receives, the people buried there, its founders, the artists who decorated it, and its custodians. This research was conducted based on a descriptive-analytic design, and the required data were collected through field studies and oral interviews as well as through benefitting from library sources and documents. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamzadeh Hassan in Karaj. mausoleum. cultural identity. Iranology