چشم انداز استان مرکزی در دوران باستان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکتری تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده

مقاله حاضر با روش تاریخی- توصیفی و با تکیه بر متون تاریخی و کاوش های باستان شناسی به بررسی اجمالی تاریخ استان مرکزی در دوران باستان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سنگ نگاره های پیش از تاریخ این منطقه را منطقه ای پرآب و زیستگاهی مناسب برای سکونت انسان پیش از تاریخ معرفی می کنند، با این حال غیر مسکونی بودن برخی مناطق تا دوران پادشاهی اشکانی در قیاس با دوران پیش از تاریخ قابل تأمل و نیازمند تحقیق بیشتر است. قرار گرفتن درگستره ماد بزرگ و شاهراه تجاری- کاروانی که از خراسان و شرق آغاز و پس از گذر از همدان به میان رودان پایان می یافت اهمیت منطقه را در تصمیم های تجاری و نظامی حاکمان پیش از اسلام دو چندان می ساخت. این منطقه در سده های پایانی دوران ساسانی با ایجاد دژها و آتشکده های متعدد به یکی از مراکز مهم سکونت گاهی و دینی این دوران تبدیل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outlook of Markazi Province in Ancient Times

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Mirzaie
PhD in History, Faculty Member at Arak University
چکیده [English]

The present paper briefly investigates the history of Markazi Province during ancient periods with reference to historical texts and archeological explorations. The findings of this study indicate that, based on existing prehistoric fossils, this Province was a water-rich region and an appropriate environment for human residence during prehistory. However, the fact that, in contrast to pre-history, some of the areas in this Province were not inhabited until the Arsacid Period requires some more scrutiny and research. Since this region was located in the vast realm of the Median Empire and on a commercial caravan-using highway which started from Khorasan and the East and, after passing through Hamedan, ended in Mesopotamia, it played a significant role in the commercial and military decisions made by pre-Islam rulers. During the last centuries of the Sassanid period, through constructing several fortresses and fire temples, this place turned into an important residential and religious region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markazi Province. Median Empire. Persian Iraq. Sassanid Period. archeology of Markazi Province