دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 13، شهریور 1398، صفحه 1-202 
اراک: روزهای نخست

صفحه 173-191

ولی الله شمشیربندی