نقش سکه ها در بازشناسی جایگاه شهر کرج ابَودُلفَ در فاصله سال های 321 - 324 ه.ق

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشگر تاریخ و سکه شناسی؛ دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده

این پژوهش به تبیین اهمیت شهر کرج اَبودُلَف در دوران حکومت های متقارن در تاریخ ایران اختصاص دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهر کرج ابودلف از اهمیت ویژه ای برای مدعیان قدرت جهت چیرگی بر مرکز ایران برخوردار بوده است تا جایی که در طی چهار سال (از سال های 321 تا 324 ه.ق) چهار فرمانروای مختلف عباسی و ایرانی در آن دیار سکه زدند که این موضوع دست کم در تاریخ ایران بی نظیر است و نشان از آشوب در نواحی مرکزی ایران و همچنین اهمیت راهبردی ویژة شهر کرج ابودلف دارد. این شهر به دلیل جای گیری در میانه شاهراه اصفهان به همدان و نیز دسترسی آسان به ری برای طرفین جنگ های محلی عراق عجم نقشی حیاتی داشته و تسخیر آن، تسلط فاتح بر ایران مرکزی را تضمین و تثبیت می کرد. این پژوهش با رویکردی تاریخی- توصیفی و بر اساس منابع نوشتاری و سکه شناسی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Coins in Recognizing the Place of Karaj Abu Dolaf City in 321-324 AH

نویسنده [English]

  • Yusef Eftekhari
PhD in Mechanical Engineering and Researcher in the fields of History and Numismatics, University of Birjand
چکیده [English]

The present study elaborates on the significance of Karaj Abu Dolaf City during the reign of synchronous rulers in Iran. The findings of this study reveal that this city was of particular importance to seekers of power who intended to dominate the center of Iran. During four years (321-324 AH) four different Abbasid and Iranian rulers minted coins there, which is unprecedented at least in the history of Iran, signifies the presence of chaos in its central areas, and highlights the strategic significance of Karaj Abu Dolaf at that time. Due to its location midway between Isfahan and Hamadan as well as its easy access to Rey, this city played a vital role in the policies of the warring rulers in Persian Iraq, and the seizure of this city guaranteed and consolidated the dominance of the victorious side over central Iran. This study was carried out following a historical-descriptive approach and based on available historical and Numismatics documents and sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karaj Abu Dolaf. coin. Abbassid Dynasty. Ziarid Dynasty. Buyid Dynasty