بررسی عملکرد قورچیان به عنوان یکی از مهم‎ترین عوامل مؤثر نظامی در دوره شاه طهماسب اول صفوی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس‌ارشد تاریخ ایران اسلامی. دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پیچیدگى نظام اجرایى و ادارى کشور، استحکام پایه‏ هاى فرمانروایى صفویه در داخل مرزهاى ایران و سپس دفاع از این مرزها در برابر ازبکان و عثمانیان، از مسائل مهم دوره آغازی صفویان است. از آغاز سلطنت شاه طهماسب اول آن اخلاص دیرین به شاه کم‎کم رو به زوال رفت. شاه طهماسب با انتخاب زبده ‎ترین جوانان کشور، ارتشی دائمی از پنج ‎هزار نفر تشکیل داد که به آنها قورچی می گفتند. قورچیان شاه طهماسب را در جبهه شرق و غرب یعنی اوزبکان و عثمانی ها یاری رساندند. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که عملکرد نظامی قورچیان در قبال ارتش صفوی در دوره شاه طهماسب چیست و نتایج آن بر حکومت صفویه چه تأثیری داشته است. این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه توصیفی- تحلیلی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تأثیر قورچیان بر پیشرفت های نظامی در دوره شاه طهماسب اول صفوی به صورت چشمگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی عملکرد قورچیان به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر نظامی در دوره شاه طهماسب اول صفوی

نویسنده [English]

  • فاطمه آهنگر ارجمندی
کارشناس‌ارشد تاریخ ایران اسلامی. دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده [English]

پیچیدگى نظام اجرایى و ادارى کشور، استحکام پایه‏ هاى فرمانروایى صفویه در داخل مرزهاى ایران و سپس دفاع از این مرزها در برابر ازبکان و عثمانیان، از مسائل مهم دوره آغازی صفویان است. از آغاز سلطنت شاه طهماسب اول آن اخلاص دیرین به شاه کم‎کم رو به زوال رفت. شاه طهماسب با انتخاب زبده ‎ترین جوانان کشور، ارتشی دائمی از پنج ‎هزار نفر تشکیل داد که به آنها قورچی می گفتند. قورچیان شاه طهماسب را در جبهه شرق و غرب یعنی اوزبکان و عثمانی ها یاری رساندند. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که عملکرد نظامی قورچیان در قبال ارتش صفوی در دوره شاه طهماسب چیست و نتایج آن بر حکومت صفویه چه تأثیری داشته است. این ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه توصیفی- تحلیلی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تأثیر قورچیان بر پیشرفت های نظامی در دوره شاه طهماسب اول صفوی به صورت چشمگیری است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • شاه طهماسب اول
  • قورچیان
  • قورچی باشی
  • جایگاه نظامی