دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 21، شهریور 1400، صفحه 1-112 
بررسی و مطالعه زیستگاه های دورۀ مس و سنگ شمال غرب کوه دشت لرستان

صفحه 33-51

حمزه قبادی‌زاده؛ سیروان محمدی قصریان؛ محمدرضا محمدیان