معیارهای فضاهای شهری باز و جمعی و نقش آنها در تعاملات اجتماعی با تأثیرپذیری از بافت تاریخی شهر (نمونه موردی میدان امام ارومیه)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه ارومیه

چکیده

وجود فضاهای جمعی، همواره نقش بسیار مهمی در جذب مردم و حضور آنها در شهرها داشته است .این حضور، فرصت تعاملات اجتماعی را فراهم نموده و باعث پدیدآمدن خاطره جمعی مشترک گردیده است. این فضاها حامل میراث تاریخی و فرهنگی جامعه هستند؛ اما متأسفانه امروزه شهرهای ایران فاقد فضاهای جمعی مناسب برای تحقق و تقویت حیات مدنی و اجتماعیند. در واقع فضاهای جمعی شهری، همواره تحت تأثیر بناهای همجوار و محیط کالبدی شکل گرفته اند. از آنجایی که در این عصر مدرن تعاملات اجتماعی روز بروز کمرنگ می شوند، ضرورت بررسی چنین فضاهایی برای احیای روح خاطره جمعی و برقراری روابط اجتماعی امری حیاتی به نظر می رسد. از اینرو نوشتار حاضر درصدد تحلیل عوامل و معیارهای مؤثر در شکل گیری فضاهای باز و جمعی پویا میدان امام همجوار بازار ارومیه و مسجد تاریخی جامع ارومیه است. این پژوهش براساس مطالعات میدانی و اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criteria for Open and Public Urban Spaces and their Role in Social Interactions under the Influence of the Historical Texture of Cities (Case Study: Imam Square in Urmia)

نویسنده [English]

  • Maryam Rezamanesh
MA in Architecture, Urmia University
چکیده [English]

The existence of public spaces plays an important role in attracting people to cities and their residence there. This provides the opportunity for social interactions and results in the creation of shared public memories. Such spaces carry the historical and cultural legacy of society. Today, Iranian cities lack appropriate public spaces for the realization and reinforcement of civil and social life. Generally speaking, urban public spaces are usually formed under the influence of their adjacent structures and physical environment. This paper is intended to analyze the effective elements and criteria in
the development of the dynamic open and public spaces of Imam square in the vicinity of Urmia Bazar and the historical Jami Mosque of Urmia. In this study, the author has benefitted from field studies and library documents following a descriptive-analytic research method. In the present modern era, in which social interactions are losing color day by day, it seems vitally important to explore such spaces in order to revive the spirit of collective memories and establish social relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban space. public space. open space. social interactions. Imam square. Urmia